Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 06 2011

January 23 2011

Każdemu zdarza się być głupcem przynajmniej 5 minut dziennie. Mądrość polega na tym, aby nie przekroczyć limitu
— Elbert Hubbard
Reposted fromniewinna niewinna viaoll oll
1340 c779
Konkurs Cudzesy www.demland.info.
Edycja Pierwsza, Zawodnik 1/16.
Reposted fromcudzesy cudzesy viaoll oll
being successful is 3% talent and 97% not being distracted by the internet...
jefferymavers
Reposted fromcr cr viaoll oll
8275 07d2
Reposted fromhalucine halucine
8332 a837
Reposted fromhalucine halucine
7259 2c3d
Eternal Sunshine of the Spotless Mind
Reposted fromhalucine halucine viacaptions captions
Reposted fromidana idana viacaptions captions
4425 bd78
Reposted fromhalszka23 halszka23 viacaptions captions

January 07 2011

0712 3256
Reposted fromdrozdzi drozdzi
0791 ee48
Reposted fromdrozdzi drozdzi
Ja byłem najcichszy. Nie próbowałem z nikim nic nawiązać, ale w ogóle taki jestem, że wolę bardzo chętnie nic nie mówić. Nie dlatego, że nie mam nic do mówienia, odwrotnie, bardzo odwrotnie, ale komu mówić, komu opowiadać, kto na to zasługuje? Dlatego wolę już słuchać chociażby.
— Edward Stachura, "Nocna jazda pociągiem".
9028 66c7
Reposted fromlugola lugola viadrozdzi drozdzi

December 24 2010

3216 5ccd
Reposted fromdrozdzi drozdzi viagifluv gifluv
Chris Niedenthal, "Czas Apokalipsy", grudzień 1981, w pierwszych dniach stanu wojennego.

Chris Niedenthal "Apocalypse now" November 1981, first days of Martial law in Poland

December 23 2010

7753 214a 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl